Privacywet

Privacy verklaring
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Op grond van deze wet hebben alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens bepaalde plichten, en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.


Voetreflex Overdinkel, gevestigd aan Vosbultkamp 51, 7586 GS te Overdinkel, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacy verklaring.1. Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.


Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging (FGT) en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:


 • Dossierplicht

Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.


 • Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 


 • Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.


 • Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.


Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.2. Patiënten informatie:


 • U wordt tijdens de intake geïnformeerd over de privacywet die te vinden is op mijn website/ ter inzage ligt in de praktijk.
 • Als u contact met mij opneemt, sla ik alleen u naam, e-mail en telefoonnummer op indien er een afspraak voor massage volgt.
 • Bovenstaande gegevens heb ik ook nodig om met u te corresponderen.

       Dit alleen na toestemming van u.

 • Komt er daarna een vervolg afspraak voor daadwerkelijke behandeling dan zal ik onderstaande gegevens ook nodig hebben.3. Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer u in behandeling bent


 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien nodig, naam zorgverzekeraar en verzekeringsnummer. Dit i.v.m. de eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar
 • De gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of om door te verkopen aan derden.


Bij minderjarige cliënten:

 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Huisarts (indien van belang voor de behandeling)
 • School van de minderjarige cliënt (indien van belang voor de behandeling)4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk


 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand.
 • Gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).5. Bewaren van gegevens


 • Als uw therapeut zal ik er zorg voor dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en zal hier zorgvuldig mee omgaan
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • De gegevens worden digitaal verwerkt in een beveiligde computer.
 • Gegevens die op papier staan worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.
 • Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden en sla deze veilig op.
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.
 • Indien er sprake is van een data lek, begrijp ik hoe ik hier naar moet handelen.6. Overige doeleinden persoonsgegevens


 • Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen, casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd onherkenbaar en wordt alleen gebruikt in overleg en na toestemming van u.
 • Tijdens mijn afwezigheid kan er gebruik worden gemaakt van een waarnemende collega
 • Dit gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek en in overleg met u. Deze collega voldoet aan dezelfde eisen en heeft ook een geheimhoudingsplicht.7. U heeft de volgende rechten:


 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan moet dit schriftelijk kenbaar worden gemaak.


8. Klachten:


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

(zie:melding klacht/stappenplan)9. Tot slot

 • Voetreflex Overdinkel verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u mijn website bezoekt.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
 • Deze privacy is met de beste zorg opgesteld en voor een volledige informatie over de AVG verwijs ik u door naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.


Monique van Wijchen

Vosbultkamp 51

7586 GS Overdinkel

Tel: 06-13 457545

e-mail: info@voetreflex-overdinkel.